loader image
1. Overeenkomst en wijziging

1.1 Door enig deel van de Website te bezoeken, gaat u (“U” of “Uw”) akkoord met de Voorwaarden.
1.2 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor de Voorwaarden van tijd tot tijd bij te werken. Indien U de nieuwe Voorwaarden niet wenst te aanvaarden, dient U de Website niet langer te gebruiken. Uw gebruik van de Website betekent dat U akkoord gaat met de nieuwe Voorwaarden.
1.3 Sommige bepalingen van de Voorwaarden kunnen worden vervangen door uitdrukkelijk aangegeven wettelijke kennisgevingen of voorwaarden op bepaalde pagina’s van de Website.

1.4 Aanvullende voorwaarden die afwijken van of een aanvulling vormen op de Voorwaarden kunnen van toepassing zijn. Indien U een aanvraag indient voor een eigendom, product of dienst die op de Website wordt beschreven, moeten deze voorwaarden worden gelezen in samenhang met eventuele andere voorwaarden die betrekking hebben op een dergelijk eigendom, product of dienst en in geval van tegenstrijdigheid tussen de Voorwaarden en de specifieke voorwaarden die betrekking hebben op een dergelijk eigendom, product of dienst, prevaleren deze laatste.

1.5 U stemt ermee in de Website (of een deel ervan) te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten die relevant zijn voor het rechtsgebied van waaruit U de Website bezoekt.

2. Intellectueel eigendom

2.1 Copyright, handelsmerk, database en andere intellectuele eigendomsrechten beschermen de inhoud van deze Website en U erkent dat het materiaal en de inhoud (inclusief zonder beperking foto’s en grafische afbeeldingen) geleverd als onderdeel van deze Website bij de Onderneming of haar licentiegevers blijven.

2.2 U mag alleen voor eigen gebruik uittreksels van de Website afdrukken en downloaden, en dan nog alleen op de volgende basis:

– geen documenten of gerelateerde afbeeldingen op de Website op enigerlei wijze zijn gewijzigd;

– geen afbeeldingen op de Website los van de bijbehorende tekst worden gebruikt; en

– U houdt alle auteursrechten en eigendomsrechten intact.

Voor alle duidelijkheid, U mag geen enkel deel van de materialen en/of inhoud op de Website gebruiken voor commerciële doeleinden zonder hiervoor een licentie te verkrijgen van de Onderneming of de licentiegevers van de Onderneming.

2.3 Indien U een deel van de Website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze Voorwaarden, zal Uw recht om de Website te gebruiken onmiddellijk ophouden en moet U, naar keuze van het Bedrijf, alle kopieën van het materiaal dat U hebt gemaakt teruggeven of vernietigen.

2.4 Ongeoorloofd downloaden, opnieuw doorsturen of anderszins kopiëren of wijzigen van de inhoud van de Website kan een inbreuk vormen op wettelijke of gemeenrechtelijke rechten die aanleiding kunnen geven tot gerechtelijke stappen.

2.5 Elk gebruik van uittreksels van de Website voor andere doeleinden dan in overeenstemming met artikel 2.1 is verboden.

2.6 Behoudens artikel 2.1 mag niets van de Website worden gereproduceerd of opgeslagen op een andere website of worden opgenomen in een openbaar of particulier elektronisch retrievalsysteem of dienst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

2.7 Alle niet uitdrukkelijk in de Voorwaarden verleende rechten zijn voorbehouden.

3. Toegang tot de dienst

3.1 Toegang tot de Website is toegestaan op tijdelijke basis en het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de Website zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen. De Onderneming is niet aansprakelijk indien de Website om welke reden dan ook op enig moment of gedurende enige periode niet beschikbaar is.

3.2 U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle regelingen die nodig zijn om U toegang te verlenen tot de Website. U bent er ook volledig verantwoordelijk voor dat iedereen die via Uw internetverbinding toegang heeft tot de Website op de hoogte is van deze Voorwaarden en deze naleeft.

3.3 Het Bedrijf kan naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook de toegang tot bepaalde delen van de Website of tot de gehele Website zonder voorafgaande kennisgeving beperken, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die zich bij het Bedrijf hebben geregistreerd.

3.4 De informatie op de Website wordt louter ter informatie verstrekt en vormt of maakt geen deel uit van een aanbod of uitnodiging (met inbegrip van maar niet beperkt tot een aanbod tot verkoop, lease of uitgifte). Alle eigendommen, producten en diensten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en de Vennootschap geeft hiervoor geen garantie.

4. Bezoekersmateriaal en -gedrag

4.1 Met uitzondering van persoonlijk identificeerbare informatie die valt onder het Privacybeleid van het Bedrijf zoals uiteengezet in artikel 5 hieronder, worden alle ideeën, suggesties, opmerkingen, recensies, concepten, knowhow, kennis, technieken, tekst, foto’s, afbeeldingen, geluiden, grafieken of andere inhoud (tezamen de “Materialen”) die u naar de Website verzendt of plaatst, beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden. Het Bedrijf heeft geen verplichtingen met betrekking tot dergelijke Materialen.

4.2 Door Materialen via de Website naar het Bedrijf te sturen, verleent u het Bedrijf, zijn dochterondernemingen, zijn moederbedrijven en alle andere bedrijven in de groep van bedrijven waarvan het Bedrijf deel uitmaakt een onbeperkte, wereldwijde, royaltyvrije, onherroepelijke licentie om de Materialen naar eigen goeddunken van het Bedrijf te gebruiken voor elk doel, waaronder, zonder beperking, gebruik, reproductie, weergave, aanpassing, wijziging, verzending, openbaarmaking, distributie aan derden en commerciële exploitatie van het materiaal in elk medium, samen met een onbeperkt recht om ideeën, concepten, knowhow of technieken in het materiaal voor elk doel te gebruiken. U doet ook, behalve voor zover wettelijk toegestaan, afstand van alle morele rechten op hetzelfde.

4.3 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om materialen of berichten die U op de Website plaatst te controleren, te inspecteren en te verwijderen (zonder aansprakelijkheid jegens U) indien, naar de absolute mening van het Bedrijf, dergelijk materiaal niet voldoet aan de inhoudsnormen zoals uiteengezet in het beleid van het Bedrijf voor aanvaardbaar gebruik of in strijd is met deze Voorwaarden. Het Bedrijf heeft ook het recht Uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat door U op de Website geplaatste of geüploade Materialen een inbreuk vormen op hun intellectuele eigendomsrechten of op hun recht op privacy.

4.4 Het Bedrijf is niet verantwoordelijk, of aansprakelijk jegens derden, voor de inhoud of nauwkeurigheid van Materiaal dat door U of een andere gebruiker van de Website is geplaatst.

4.5 U garandeert en stemt ermee in dat u bij het gebruik van de Website (of een deel daarvan) niet zult:

– de Website te gebruiken op een manier die kan leiden tot het aanmoedigen, verkrijgen of uitvoeren van criminele of onwettige activiteiten;

– bestanden overbrengen naar of via de Website die virussen, Trojaanse paarden, wormen of iets anders bevatten die kwaadaardig of technologisch schadelijk zijn of die de normale werking van de Website kunnen verstoren, onderbreken of verstoren;

– via de Website materiaal in te voeren of door te geven dat lasterlijk, smadelijk, obsceen, aanzettend tot rassenhaat, beledigend, bedreigend, discriminerend, bedreigend of godslasterlijk is, of materiaal dat ergernis, ongemak of nodeloze angst kan veroorzaken;

– de Website te gebruiken op een manier waardoor deze wordt onderbroken, beschadigd, minder efficiënt wordt of op een manier waardoor de doeltreffendheid of functionaliteit van de Website wordt aangetast;

– de Website te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op de rechten van een andere persoon, firma of bedrijf (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten, vertrouwelijkheidsrechten of privacyrechten);

– materiaal op de Website plaatsen of verzenden waarvoor U niet alle noodzakelijke licenties en/of goedkeuringen hebt verkregen;

– niets te doen dat erop gericht is de beveiligingsfuncties van de Website te omzeilen of te verstoren, of een van de websites, servers of netwerken van het Bedrijf te verstoren;

– pogingen om zonder toestemming toegang te krijgen tot enig deel of onderdeel van de Website, de server waarop de Website is opgeslagen of enige server, computer of database die met de Website is verbonden;

– bestanden uploaden die een actieve hyperlink naar een andere website bevatten;

– u uitgeven voor een persoon of entiteit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot werknemers, medewerkers, directeuren of bestuurders van het Bedrijf, noch uw banden met een persoon of entiteit verkeerd voorstellen of vervalsen

– goederen of diensten voor commerciële doeleinden aan te bieden, te adverteren, te promoten of te verzoeken, of anderszins een commerciële activiteit te ontplooien; of

– niets doen dat gedrag kan vormen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit kan worden beschouwd, aanleiding kan geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of anderszins in strijd is met de wet of inbreuk maakt op de rechten van derden, in welk land ter wereld dan ook.

4.6 U mag de Website niet misbruiken (inclusief, zonder beperking, door hacken).

4.7 Het Bedrijf kan volledige medewerking verlenen aan alle rechtshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen die het Bedrijf verzoeken of opdragen de identiteit bekend te maken of iemand te lokaliseren die Materiaal plaatst in strijd met de Voorwaarden of anderszins ter voorkoming of opsporing van misdrijven of de aanhouding of vervolging van overtreders. Er kunnen andere omstandigheden zijn waarin het Bedrijf wettelijk verplicht is informatie over U of Uw gebruik van de Website bekend te maken.

4.8 In het geval dat U een vordering heeft tegen een andere gebruiker van de Website die voortvloeit uit het gebruik van de Website door die gebruiker, gaat U ermee akkoord een dergelijk recht, vordering of actie onafhankelijk van en zonder verhaal op ons uit te oefenen.

5. Privacybeleid

5.1 U erkent en aanvaardt dat de webserver van het Bedrijf automatisch Uw IP-adres verzamelt wanneer U de Website bezoekt en dat het Bedrijf Uw IP-adres kan gebruiken om problemen met de server van het Bedrijf vast te stellen en statistieken over het gebruik van de Website op te stellen.

5.2 Het Bedrijf zal Uw persoonlijke informatie als vertrouwelijk behandelen en deze alleen bekendmaken voor de volgende doeleinden:

– als de Vennootschap meent dat het nodig is om te voldoen aan een eis van de rechtshandhavingsinstanties van de VAE;

– het verwerken van orders (indien van toepassing);

– wanneer de persoonlijke informatie met dat doel aan het Bedrijf wordt gegeven, het evalueren van die persoonlijke informatie in vergelijking met huidige of toekomstige tewerkstellingsmogelijkheden binnen het Bedrijf of een van zijn verbonden ondernemingen;

– om deze Website te beheren;

– voor statistische doeleinden om deze Website en haar diensten aan U te verbeteren;

– om u te informeren over producten, speciale aanbiedingen of wedstrijden die voor u van belang kunnen zijn; of

– bekend te maken aan gelieerde bedrijven en andere relevante derden, die contact met u kunnen opnemen over hun producten of diensten die voor u van belang kunnen zijn.

6. Links van derden

6.1 Links naar websites van derden op de Website worden uitsluitend voor Uw gemak aangeboden. Als U deze links gebruikt, verlaat U de Website. De Vennootschap heeft niet al deze websites van derden gecontroleerd. De Onderneming heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor deze websites van derden of hun inhoud of beschikbaarheid. Het bedrijf onderschrijft daarom geen enkele website van derden, geen enkel materiaal dat daar te vinden is of geen enkel resultaat dat door het gebruik ervan kan worden verkregen. Indien U besluit een van de websites van derden te bezoeken die aan de Website zijn gekoppeld, doet U dat geheel op eigen risico.

6.2 Als U een link naar de Website wilt plaatsen, mag U dit alleen doen op voorwaarde dat U een link plaatst naar de homepage van de Website, maar deze niet kopieert, en onder de volgende voorwaarden:

– U verwijdert, vervormt of wijzigt anderszins niet de grootte of het uiterlijk van een van de logo’s van de Groep (met inbegrip van maar niet beperkt tot het logo van Dubai Properties);

– U creëert geen frame of andere browser- of randomgeving rond de Website;

– U impliceert op geen enkele wijze dat het Bedrijf andere producten of diensten dan zijn eigen producten of diensten aanbeveelt;

– U geeft geen verkeerd beeld van uw relatie met het bedrijf of presenteert geen andere valse informatie over het bedrijf;

– U gebruikt geen van de handelsmerken die op de Website staan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Onderneming;

– U linkt niet vanaf een website die niet uw eigendom is; en

– Uw website bevat geen inhoud die onsmakelijk, beledigend of controversieel is, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of rechten van andere personen of anderszins niet voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

6.3 Het Bedrijf behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het in artikel 6.2 verleende recht in te trekken bij schending van deze Voorwaarden en om alle maatregelen te nemen die zij passend acht.
6.4 U zult het Bedrijf volledig schadeloos stellen voor enig verlies of schade geleden door de Groep als gevolg van een schending van artikel 6.2.

7. Disclaimer

7.1 Hoewel het Bedrijf ernaar streeft dat de informatie op de Website correct is, garandeert noch vertegenwoordigt het Bedrijf de nauwkeurigheid, verificatie of volledigheid van het materiaal op de Website. Het Bedrijf kan het materiaal op de Website of de daarin beschreven eigenschappen, producten en prijzen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Het materiaal op de Website kan verouderd zijn en de Onderneming verplicht zich er niet toe dergelijk materiaal bij te werken. De Vennootschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen met betrekking tot dergelijk materiaal. Als U twijfelt aan de geldigheid van dergelijk materiaal, neem dan contact op met het Bedrijf.
7.2 Het materiaal op de Website wordt geleverd “zoals het is”, zonder verklaringen, voorwaarden, garanties of andere voorwaarden van welke aard dan ook. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, geeft de Vennootschap geen verklaring of garantie met betrekking tot de actualiteit, adequaatheid of geschiktheid, en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op deze website of voor enig vertrouwen dat iemand in de informatie stelt. Voor zover wettelijk toegestaan verstrekt het Bedrijf U de Website op basis van het feit dat het Bedrijf alle verklaringen, garanties, voorwaarden en andere voorwaarden uitsluit (inclusief, zonder beperking, de voorwaarden die worden geïmpliceerd door de wetten van de Verenigde Arabische Emiraten en het Emiraat Dubai) die, zonder deze Voorwaarden, van kracht zouden kunnen zijn met betrekking tot de Website.
7.3 Het Bedrijf wijst alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeien uit het vertrouwen dat door U of een bezoeker van de Website wordt gesteld in het materiaal op deze Website, of door iemand die op de hoogte wordt gesteld van de inhoud ervan. Beslissingen of handelingen die U neemt op basis van informatie die op of via de Website wordt verstrekt, zijn geheel voor Uw eigen rekening en risico en U dient waar nodig professioneel advies in te winnen.
7.4 Hoewel wij trachten ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, garandeert noch vertegenwoordigt de Onderneming de nauwkeurigheid, verificatie of volledigheid van dit materiaal. Wij kunnen het materiaal op deze website, of de daarin beschreven eigenschappen of producten, te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Gelieve er nota van te nemen dat alle reclame- of promotiemateriaal slechts indicatief is. Het materiaal kan verouderd zijn en de Vennootschap verbindt zich er niet toe dit materiaal bij te werken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen met betrekking tot dergelijk materiaal. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, geeft de Vennootschap geen verklaring of garantie met betrekking tot de actualiteit, adequaatheid of geschiktheid, en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op deze website of voor enig vertrouwen dat iemand in de informatie stelt. De Onderneming wijst alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeien uit het vertrouwen dat wordt gesteld in het materiaal op deze website of in beslissingen of handelingen die worden genomen op basis van de informatie, door u of een bezoeker, of door iemand die op de hoogte wordt gesteld van de inhoud van de site.

8. Kopers/verkopers assistentie

8.1 De honoraria worden overeengekomen tussen de agent en de klant en gespecificeerd in het contract.
De vergoeding moet volledig worden betaald bij de bevestiging van de verkoop/verhuur, tenzij in het contract anders is bepaald.
Alle vergoedingen zijn volledig verschuldigd, ongeacht of de Klant de Beelden uiteindelijk gebruikt.
Alle directe kosten die door de Agent en het Talent in verband met de verlening van de Diensten worden gemaakt, worden tegen kostprijs aan de Klant in rekening gebracht en zijn voor rekening van de Klant.

8.2 De Klant moet de Agent vóór de goedkeuring van een verkoop/verhuur door de Agent informeren als een derde verantwoordelijk zal zijn voor de betaling van de Vergoeding. De Klant moet de Agent alle contactgegevens bezorgen van de derde die verantwoordelijk is voor de betaling aan de Agent. Niettemin worden alle facturen opgesteld op naam van de Klant en verzonden naar de persoon die verantwoordelijk is voor de verkoop/verhuur, tenzij anders overeengekomen.

8.3 De Klant is niet gerechtigd aan de Agent verschuldigde bedragen in te houden.
De Agent heeft het recht het Honorarium te wijzigen om rekening te houden met eventuele aanvullende Diensten of wijzigingen van de Diensten die door de Klant worden gevraagd en die niet in het oorspronkelijke contract waren opgenomen;

9. Schadeloosstelling en aansprakelijkheid

9.1 U gaat ermee akkoord het Bedrijf, elke andere partij (al dan niet betrokken bij het maken, produceren, onderhouden of leveren van de Website), en elk bedrijf in de groep waarvan het Bedrijf deel uitmaakt, zijn voorgangers, opvolgers en gelieerde ondernemingen, de huidige en voormalige eigenaren, partners, aandeelhouders, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten en vertegenwoordigers van een van de voornoemde en hun respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden (gezamenlijk, de “Groep”) tegen alle claims, aansprakelijkheid, schade, verliezen, kosten en uitgaven, (inclusief juridische kosten), geleden door de Groep en voortvloeiend uit een schending van de Voorwaarden door U (inclusief met betrekking tot door U aangeleverde Materialen) of enige andere aansprakelijkheid voortvloeiend uit Uw gebruik van de Website of het gebruik door enige andere persoon die toegang heeft tot de Website met behulp van Uw internetaccount.

9.2 De Groep, sluit alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit voor elk bedrag of soort verlies of schade die voor U of een derde partij kan resulteren (inclusief, zonder beperking, elk direct, indirect, punitief of consequent verlies of schade, of elk verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten, gebruik van geld, of verlies of schade die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met bedrijfsonderbreking, en of het nu gaat om onrechtmatige daad (inclusief, zonder beperking, nalatigheid), contract of anderszins, in verband met de Website op enigerlei wijze of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van de Website, websites gekoppeld aan de Website of het materiaal op dergelijke websites, inclusief maar niet beperkt tot verlies of schade als gevolg van virussen die Uw computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen kunnen infecteren vanwege Uw toegang tot, gebruik van of bladeren op de Website of Uw downloaden van materiaal van de Website of websites gekoppeld aan de Website.

9.3 Indien Uw gebruik van materiaal op de Website resulteert in de noodzaak van onderhoud, reparatie of correctie van apparatuur, software of gegevens, neemt U alle kosten daarvan voor uw rekening.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie

10.1 Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Arabische Emiraten en het Emiraat Dubai. Geschillen in verband met deze Voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het Emiraat Dubai.

10.2 Indien een van de Voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar zou worden geacht, dan zullen deze voorwaarden of bepalingen in de mate van deze onwettigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid worden geschrapt en gescheiden van de rest van de Voorwaarden blijven bestaan, volledig van kracht blijven en bindend en afdwingbaar blijven.

Compare listings

Vergelijken